ניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתונים

ניתוח נתונים

שותפות הורים בעשייה הבית ספרית בראי מנהלים, מורים והורים - תשע"ו

01/2018

הדוח מתמקד במערכת היחסים שבין בית הספר (מנהלים ומורים) לבין ההורים, שהנם אחד הגורמים המרכזיים בקהילה הסובבת את בית הספר. למעשה, אף שבתי ספר משפיעים על ההקשרים החברתיים והתרבותיים שבהם הם פועלים, הם גם מושפעים מהם. מחד גיסא, הגורמים השונים מציבים דרישות ואתגרים לבית הספר, ומאידך גיסא הם גם מקור חשוב לשיפור תהליכי החינוך, ההוראה והלמידה בו. קשרים הדדיים טובים בין בית הספר לקהילתו הם תנאי למימוש החזון והמטרות שלו, והם תורמים גם לביסוס חוסנה החברתי של הקהילה.

דוח זה עוסק ביחסים בין בית הספר לבין הורי התלמידים, בעלי העניין העיקריים במתרחש בו מתוך הקהילה הסובבת אותו. הדוח בוחן את אופי הקשר שבין מנהל בית הספר והמורים לבין הורי התלמידים בשנת תשע"ו, ובמידת האפשר גם לאורך השנים (תשע"ה - תשע"ו), ומתמקד בשלושה נושאים מרכזיים: הראשון, מידת השותפות של ההורים בבית הספר מנקודת מבטם של המנהלים, המורים וההורים. הנושא השני מתמקד באופי המעורבות של ההורים בבית הספר, ובכלל זה היבטים שעלולים להפריע לצוות החינוכי. הנושא השלישי בוחן את מידת ההשפעה של אופי הקשר בין בית הספר לבין ההורים, על-ידי שלושה מודלים סטטיסטיים המבוססים על נתוני מיצ"ב אקלים תשע"ו וסקר הורים תשע"ו. מודלים אלו בוחנים את אופי הקשר שבין מעורבות ההורים בעשייה הבית ספרית לבין מידת שביעות הרצון של מנהל בית הספר, המורים וההורים, תוך פיקוח על גורמי אקלים נוספים.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים