אודות ראמ״ה

במה אנחנו מאמינים?

ראמ״ה הוקמה מכוח החלטת ממשלה מס' 3060, במסגרתה אומצו העקרונות שגיבש כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (״ועדת דוברת״). מאז הקמתה, פעילות ראמ"ה מבוססת על מספר תפיסות יסוד:

ראמ״ה מאמינה שתהליכי מדידה והערכה אפקטיביים מסייעים לשיפור החינוך: באיתור פערים בין הרצוי למצוי, בשאיפה לשיפור מתמיד, במימוש היכולות הקיימות בכל ילד וילדה, בקידום מצוינות במוסדות החינוך ובקידום מוביליות (ניידות) חברתית.
בעבורנו, מדידה והערכה הם אמצעי ולא מטרה, והן אמורות להיות חלק מתהליך רציף. לכן, פועלת ראמ״ה להטמיע את תפיסת ״מדידה בשירות הלמידה״, המדגישה את ההלימה ואת המשוב החוזר הנדרשים בין תכני הלימוד לסטנדרטים, לשיטות ההוראה ולמדידה.
ראמ״ה היא חלק ממערכת החינוך. ככזו, אנו מאמינים שעליה להיות בקשר שוטף ובלתי אמצעי עם מנהלים, עם מורים ועם הורים. ראמ״ה מקיימת מפגש ותקשורת מתמשכת עם גורמי מטה משרד החינוך, המחוזות, המפקחים, הרשויות המקומיות וגורמים נוספים, כדי לקדם השפעה ולשפר את פעולותיה. 
הצלחתה של ראמ״ה מבוססת על היותה גורם אמין, רלוונטי, מקצועי ואובייקטיבי. ראמ״ה מבצעת את המדידה ואת ההערכה ומדווחת על התוצאות שמצאה לכל בעלי העניין במערכת, וזאת בהגינות ובדייקנות, ללא חשש או העדפה, ובשקיפות שאינה פוגעת בתכלית המדידה.

איך אנחנו פועלים?

לראמ"ה מספר מדדי תוצאה אליהם היא מכוונת, ושורה של כיווני שינוי אותם אימצה בשנה האחרונה. את תוכנית העבודה הארגונית, מממשת ראמ"ה דרך ארבעה "כלי עבודה" מסוגים שונים, המהווים את ליבת הפעילות שלנו:
הצוות בראמ״ה עובד יחד סביב שולחן עגול
הערכה חיצונית: העמדת מערך מדידה והערכה מקצועי וסדיר, האוסף כ-30 מליון פריטי מידע בשנה, תוך שיח שוטף עם משרד החינוך ובהתאמה לתהליכים שהוא מוביל;
הערכה בינלאומית: ביצוע של מבחנים וסקרים בינלאומיים במערכת החינוך בישראל, וייצוג ישראל במועצות המנהלים של המחקרים השונים (PIRLS, PISA, TIMSS, TALIS);
הערכת תוכניות: פיתוח מגוון של תהליכי הערכה להערכת התקדמותן של תוכניות ורפורמות חינוכיות, ובכלל זה בחינת יכולתן להשיג את מדדי התוצאה שהוגדרו להן;
הערכה פנימית: פיתוח מגוון של כלי הערכה פנימיים בעברית ובערבית, מותאמים תרבותית ושפתית, המאפשרים למורים ולמנהלים להתאים את תהליכי העבודה לכל תלמיד; 

מה חשוב לנו?

בראמ"ה צוות מקצועי של כ-50 מומחיות ומומחים, ותקציב פעולות של כ-60 מיליון ש"ח (נכון לשנת 2022). אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי לפעול כארגון רלוונטי, אובייקטיבי, שקוף ואיכותי:

רלוונטיות
מתבטאת בכך שתוצרי הרשות שופכים אור על השאלה "מה עובד" במערכת החינוך והאם היא משיגה תוצאותיה, תוך פרסומם בעיתוי מתאים המאפשר להפיק מהם ערך.
שקיפות
מתבטאת בהצגה נגישה ומכוונת-עשייה של הממצאים, הנתונים ושיטות המחקר שלנו, בכפוף למגבלות החוק, למהימנות המידע ולשמירה על צנעת הפרט.
אובייקטיביות
מתבטאת בכך שהתהליכים  והתוצרים של ראמ״ה מונעים על ידי שיקולים ענייניים ובלתי תלויים, 
תוך הפעלת בקרה פנימית ושמירה על עצמאות מקצועית ומנהלית.
איכות
מתבטאת בהקפדה בלתי מתפשרת על מקצועיות מרבית, תוך השקעה רבה בהפקת תוצרים תקפים ומדויקים, אשר עומדים באמות המידה הגבוהות והעדכניות ביותר.

אבני דרך מרכזיות

ראמ״ה הוקמה בשנת 2005. מאז ועד היום, פרסמה מאות רבות של מחקרים מסוגים שונים, ואספה כרבע מיליארד (!) פריטי מידע מתלמידים, מורים, הורים ומנהלים. הנה כמה אבני דרך מאז ההקמה ועד היום: 

2005

ממשלת ישראל מחליטה לאמץ את המלצות כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל. בהחלטה מס' 3060 נוסדה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, כחלק ממימוש המלצות הוועדה בראשות שלמה דברת: ״תוקם יחידה סטטוטורית עצמאית - רשות ארצית למדידה והערכה (ראמ״ה) - שתהיה המוסד המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בנושאי מדידה והערכה. הרשות תקיים הערכה תקופתית של מערכת החינוך והערכות בבתי-הספר, ותפרסם את ממצאיה בדוח שנתי שיוגש למועצה הלאומית לחינוך״.

2006

הקמת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, בהובלת פרופ׳ מיכל בלר. מיכל כיהנה בעברה כמנכ״לית המרכז הארצי למדידה והערכה, ובהמשך כמנהלת בכירה בגוף הגדול בעולם לפיתוח מבחנים, ה-Educational Testing Service בפרינסטון, ניו-ג׳רזי. מיכל השלימה את תוכנית העבודה להקמת הרשות במהלך 2005, והיא החלה לפעול באופן רשמי במהלך שנת 2006, עם גיוס המומחים הראשונים לשורותיה.

2007

הממשלה מעגנת בהחלטה את תפיסתה ביחס לעקרונות ולאופן פעילותה של הרשות. בהחלטה מס׳ 2314, קבעה הממשלה את חשיבות מעמדה העצמאי ואי תלותה של ראמ״ה, ושיקפה את תפיסת הממשלה ביחס לסמכויותיה בכל הקשור לביצוע הערכה במערכת החינוך, קבלת נתונים שונים מהמשרד ופיתוח כלים לעבודתם של מורים ומנהלים במערכת החינוך. בעוד טיוטת החוק שאותה הנחתה הממשלה לגבש לא השלימה את תהליך החקיקה, העקרונות שנקבעו לפעילותה של ראמ"ה מהווים עוגן לעבודתה עד היום.

2012

בית המשפט העליון קובע שנתוני ההערכה החיצונית שמבצעת ראמ"ה צריכים להתפרסם בציבור, ודוחה את עמדת משרד החינוך וחוות הדעת שגיבשו מומחים בתחום, לפיה פרסום הנתונים יביא לפגיעה משמעותית במערכת החינוך. בפסק הדין בערעור שהגישה התנועה לחופש המידע (1245/12), כתב ראש ההרכב, השופט אליעזר ריבלין: "דין הוא, אם כן, כי רק אם ימצא כי קיימת ודאות קרובה לכך שתוצאות בחינות המיצ"ב הן בגדר מידע שגילויו עלול לגרום לשיבוש ממשי בתפקודה התקין של הרשות הציבורית, תקום עילה למנוע את מסירת המידע...".

2013

שר החינוך דאז, הרב שי פירון, מחליט לבטל את מבחני המיצ"ב שנועדו לשנת הלימודים תשע"ד, ומקים וועדה מקצועית לגיבוש מערך הערכה חדש, ולהתמודדות עם סוגיית פרסום נתוני בתי הספר. המלצות הועדה מתפרסמות במהלך שנת 2014, ומייצרות מתווה הערכה חדש-ישן, הכולל בין היתר את החזרת המבחנים הארציים למערכת החינוך, תוך מתן דגש על פיתוח של כלי הערכה פנימיים.

2014

ד"ר חגית גליקמן מתמנה לתפקיד מנכ"לית ראמ"ה, בהחלטה מס' 1538 של הממשלה. חגית ניהלה את אגף הסטטיטיקה, המחקר והפיתוח בראמ"ה, והובילה שורה של מחקרים וניתוחים שעשתה ראמ"ה מאז הקמתה. בעבר הייתה גליקמן מנהלת תחום בכירה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומרצה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילן.

2018

ראמ"ה מחליטה לבטל שני מבחנים ארציים שנערכו בשנת תשע"ח (2018-2019). במסמך פנימי קבעה ראמ"ה כי "הקפיצה בשיעור התלמידים שנבחנו בתנאים לא סטנדרטיים בכיתות המותאמות והעלייה במידת הסיוע שקיבלו תלמידים בכיתות המותאמות בפתרון המבחן הביאו לכך שתוקפם של נתוני מיצ"ב תשע"ח של המבחנים באנגלית ומתמטיקה לכיתות ה' נפגע במידה כה רבה עד שהנתונים אינם מייצגים עוד את ידיעות התלמידים והישגיהם הלימודיים, הן ברמת בתי הספר והן ברמה המערכתית".

2019

שר החינוך מחליט על עצירת המבחנים במערכת החינוך, ומקים וועדה נוספת, בראשות שמואל אבואב וד"ר חגית גליקמן, לצורך גיבוש מערך הערכה חדש. זאת, לאור פסילת המבחנים שנה קודם לכן, וההשלכות השליליות של פרסום נתוני המיצ"ב, בעקבות פסק הדין מ-2012. הועדה מגישה המלצותיה ביוני 2020, כאשר מדינת ישראל והעולם כולו נכנסים למשבר הקורונה, ותהליכי ההערכה הופכים להיות ברובם בית-ספריים.

2022

ד"ר גל אלון ממונה לתפקיד מנכ"ל ראמ"ה, בהחלטת ממשלה מס' 1831. גל הקים בעבר את מערך התכנון, המדידה והשיתוף בממשלת ישראל, בעת שירותו במשרד ראש הממשלה. בעשור שקדם למינויו כמנכ"ל, ייסד וניהל את "תובנות", פלטפורמה טכנולוגית למהלכי תכנון משתף, אשר סייעה לכ-200 ארגונים ב-7 מדינות שונות לשתף כ-2 מיליון בני אדם בהחלטות. לגל דוקטורט במדיניות חברתית מאוניברסיטת לונדון (LSE).

2023

שר החינוך מאמץ חלקית את המלצות הצוות לגיבוש מערך מדידה והערכה תלת שנתי במערכת החינוך, ומודיע על הפיכת המיצ"ב למבחנים ללא ציון, הכוללים הערכה מילולית בלבד. במקביל, מנכ"ל משרד החינוך מפרסם חוזר מנכ"ל המגדיר את מועדי מבחנים וסקרים לשנים תשפ"ד-תשפ"ו, ומאפשר את החזרת ההערכה החיצונית למערכת החינוך, לאחר שהופקה ב-2018-2019 (סרטון | מצגת).