מבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצי

מבחן ארצי

אוריינות שפה בקרב תלמידי כיתות ד‘ וח‘: תמונת מצב - תשפ"ג

08/2023

מתאוששים מהקורונה: עלייה רוחבית ומשמעותית בהישגי תלמידי כיתות ד' בשפת אם בתשפ"ג, בקרב כל הקבוצות בחברה הישראלית. ב-1 מכל 3 בתי ספר דוברי עברית (37%) וב-2 מתוך 3 בתי ספר דוברי ערבית (67%) חל שיפור גדול בממוצע ההישגים ביחס לשנה שעברה; השיפור בקרב התלמידים החרדים שנבחנו דומה בגודלו לכלל דוברי העברית.

הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך (ראמ"ה) מפרסמת את תוצאות המבחנים בשפת אם שנערכו במהלך תשפ"ג בקרב 210,569 תלמידים בכ-3,300 בתי ספר בישראל. מהנתונים עולה שחל שיפור בכל קבוצות האוכלוסיה שנבדקו בכיתות ד'. שיעור התלמידים שסווגו לרמת הביצוע הגבוהה במבחן עלה ל-59% בקרב דוברי העברית (16%+), ל-40% בקרב תלמידים בפיקוח החרדי (+8%) ול-12% בקרב דוברי הערבית (9%+).

בכיתות ד', בקרב דוברי העברית, נרשמה עלייה דומה בממוצע ההישגים בפיקוח הממלכתי, הממלכתי-דתי והחרדי. גם בקרב דוברי הערבית נרשם שיפור בכל הקבוצות, ובלטו לטובה התלמידים הבדואים בדרום.

בכיתות ח' נערך לראשונה מבחן משותף לדוברי העברית והערבית, אשר מאפשר להשוות ביניהם באופן ישיר. מנתוני ההשוואה עולים פערים משמעותיים: רק 24% מהתלמידים דוברי הערבית סווגו על פי ביצועיהם במבחן לרמת הגבוהה בהבנת הנקרא בשפת אימם (ערבית), לעומת 50% מהתלמידים דוברי העברית. בכיתות ד', בהם נערכו מבחנים שונים והוגדרו רמות ביצוע שונות, ההשוואה בין מגזרי השפה מתבססת על שיעור התלמידים העומדים בדרישות תוכניות הלימודים השונות. מהנתונים עולה ש-12% מהתלמידים דוברי הערבית לעומת 59% מהתלמידים דוברי העברית עומדים בדרישות התוכניות השונות.

בקרב תלמידי כיתות ד' בחינוך החרדי שהשתתפו במבחן, חל שיפור דומה בגודלו לזה שנרשם בקרב יתר דוברי העברית. ממוצע ההישגים של התלמידים בחינוך החרדי נמוך יותר מזה של דוברי העברית, אך כאשר מתייחסים לרקע החברתי-כלכלי של התלמידים, התמונה משתנה. רמת שפת האם של תלמידים חרדים מרקע גבוה ונמוך אינה שונה משמעותית מזו של יתר דוברי העברית, ואילו בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי בינוני קיים פער משמעותי לרעת התלמידים החרדים. בכל אחת מקבוצות הרקע, שיעור התלמידים מהחינוך החרדי ברמת הביצוע הגבוהה נמוך בכ-10%-15% מיתר דוברי העברית. יש לזכור ששיעור ההשתתפות בקרב התלמידים החרדים היה חלקי (כ-43% מבתי הספר וכ-27% מהתלמידים החרדים).

המבחן הארצי בשפת אם נערך בחודש ינואר 2023. בכיתות ד' הוא נערך זו השנה השנייה ברציפות, ובכיתות ח' הוא נערך לראשונה. הנתונים המוצגים כאן משקפים את השינוי שחל במערכת החינוך מדצמבר 2021 (מועד ההערכה הארצית הקודמת בכיתות ד') ועד לינואר 2023 (מועד ההערכה הנוכחית). נתוני מחקר פירלס (PIRLS) שפורסמו באחרונה משקפים את השינוי שחל בישראל בין השנים 2016 ל-2022. המבחנים בוחנים היבטים שונים ולא נכון להשוות ביניהם, אך ממצאי המבחן הישראלי מראים שמאז 2022 נרשם שיפור ניכר בממוצעי ההישגים.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים