הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

הערכת מהלך ההכלה וההשתלבות - תשע"ט

01/2022

מהלך ההכלה וההשתלבות הינו תהליך לאומי רחב היקף, המהווה צעד נוסף בשרשרת של מהלכים שנועדו להבטיח מתן מענה חינוכי מיטבי לכלל הילדים במערכת החינוך. ברמה הפורמלית מהלך זה נשען על המלצות ועדת דורנר (מתוך אתר משרד החינוך), ועל התיקון בחוק החינוך המיוחד.עיקר השינוי נעוץ במתן זכות בחירה להורים לתלמיד עם צרכים מיוחדים לבחור את סוג המסגרת בה יינתן מענה לצרכים של ילדם – בית ספר של החינוך המיוחד, כיתת חינוך מיוחד או שילוב בכיתה רגילה. נקבע שתקצוב תלמידים ייעשה על פי רמת תפקוד ומוגבלות ולא על פי מוגבלות בלבד. התקציב שייקבע יתאפשר לתלמיד בכל מסגרת חינוכית שבה יבחר. כחלק מהשינוי בוטלו ועדות ההשמה, ובמקומן הוקמו ועדות זכאות ואפיון שבראשן עומד נציג משרד החינוך.

הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך מלווה בהערכה את המהלך החל מתחילתו, בשנת הלימודים תשע"ט, ובהמשך גם בשנה"ל תשפ"א ותשפ"ב. ההערכה מציגה את עמדות המורים, המנהלים וההורים כלפי המהלך ואופן יישומו.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים