הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

הערכת התוכנית האסטרטגית לקידום מערכת החינוך במזרח ירושלים - תשע"ט

01/2022

כחלק מהמחקר המלווה את תוכנית החומש למזרח ירושלים, ראמ"ה ערכה במהלך שנה"ל תשע"ט סקר מקיף בקרב כלל המנהלים של בתיה"ס במזרח ירושלים ושל מדגמים מייצגים של מורים.

הסקרים עסקו במגוון רחב של נושאים: עמדות כלפי מערכת  החינוך במז' ירושלים, דיווחים בנוגע למענים שונים ולבעלי תפקידים בבית הספר, עמדות ביחס לתוכנית הלימודים הישראלית והתאמתה לאוכלוסיית התלמידים, הוראת העברית בבתיה"ס, חינוך בלתי פורמאלי ועוד.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים