מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר טאליס בבתי ספר

מחקר טאליס 2013 בבתי ספר

01/2015

המחקר נערך בחודשים מרץ-אפריל 2013, בקרב מדגם מייצג של כ-200 בתי ספר, שבהם לומדים תלמידים בשכבות גיל ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים א'-ח', חטיבות ביניים וחטיבות עליונות ט'-י"ב. בכל אחד מבתי ספר אלו נדגמו באופן אקראי כ-20 מורים מקרב מורי כיתות ז'-ט' בבית הספר. במסגרת המחקר הועברו שאלונים למורים ולמנהלים. השאלונים הועברו באמצעות האינטרנט.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים