הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

התוכנית הלאומית למניעת היפגעות תלמידים - תשע"ט

01/2022

התוכנית למניעת היפגעות תלמידים הופעלה במערכת החינוך בישראל במטרה למנוע ולצמצם היפגעות של ילדים בתאונות בבתי הספר ומחוצה להם. התפקיד העיקרי של המחקר היה לספק למקבלי ההחלטות ולמפעילי התוכנית נתונים מהימנים ובני השוואה לגבי היקף תופעת ההיפגעות של תלמידים בישראל, וכמו כן מידע מעצב אשר יסייע להם לשפר ולעצב את התוכנית לקראת השנים הבאות.

במסגרת המחקר הכמותי הועברו שאלונים בקרב מדגם מייצג של תלמידים במערכת החינוך. השאלונים עסקו בסוגיות כגון דיווחים על היפגעות, מקומות והקשרים בהם אירעה היפגעות תפיסות ואמונות בדבר בטיחות ומניעת היפגעות ועוד. במסגרת המחקר האיכותני נערכו ראיונות עם צוותי ההוראה ועם אנשי מטה במשרד החינוך וברשויות המקומיות, וכן נערכו תצפיות בפעילויות של התוכנית וקבוצות מיקוד עם תלמידים.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים