סקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארצי

סקר ארצי

סקר עמדות הורים לתלמידים בבתי ספר

סקר עמדות הורים לתלמידים בבתי ספר - תשע"ד

01/2015

החל משנת הלימודים תשע"ד החלה ראמ"ה לנטר אחת לשנתיים את עמדות הורי התלמידים כלפי מערכת החינוך והסביבה הלימודית של ילדיהם בבית הספר באמצעות סקר רחב היקף במדגם ארצי מייצג של הורים. הסקר נועד לשקף תמונת מצב מייצגת ובת השוואה (בין קבוצות אוכלוסייה ולאורך זמן), במגוון נושאים, כפי שהם נתפסים בעיני ההורים, כדי לסייע בקבלת החלטות במערכת החינוך. השאלון נבנה בשיתוף ועדה מקצועית שכללה נציגים ממשרד החינוך, מהאקדמיה ונציגי ההורים. סקר זה הוא הרחבה והשלמה לסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית המשקפים תמונת מצב של מערכת החינוך לפי תפיסותיהם של התלמידים, המורים והמנהלים.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים