הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

הערכת היישום של מודל אשכולות גנים במרחבים גיאוגרפיים - תשס"ט

01/2010

בשנת 2004 החלו מספר מפקחות של גני ילדים, בפיתוח מודל "אשכולות גנים במרחבים גיאוגרפים". מהות המודל היא לשנות את המבנה הארגוני של מערך גני הילדים בערים, ולהופכו ממערך של מאות גנים בודדים בעיר למבנה המונה כ-15 אשכולות גנים. המודל נבנה כדי להשיג את המטרות האלו: לייעל את התקשורת ואת דפוסי העבודה בין הגן למטה; לבצע איגום משאבים; לשפר את ההתפתחות המקצועית והאישית של הגננות; לשפר את  הטיפול האישי והחינוכי בילדי הגנים; לשפר את דפוסי הפעולה של הגורמים התומכים ולהדק את הקשרים עם ההורים והקהילה.

במחצית שנת תשס"ח פנתה לראמ"ה הנהלת מחוז תל-אביב במשרד החינוך בבקשה להעריך את מודל אשכולות הגנים במרחבים גיאוגרפיים. נבחנו שני דגמים של אשכולות גנים. מחקר הערכה זה מבקש לבחון כיצד תופסים הגורמים המעורבים במודל אשכולות הגנים את השגת יעדי השינוי ואת השפעותיו בהיבטים האלה של ייעול העשייה החינוכית של גני האשכול, ייעול מִמשקי העבודה בין הגנים ובין הרשות והפיקוח, שיפור ההתפתחות המקצועית והאישית של הגננות, שיפור תהליכי איתור ילדים מתקשים, העשרת התכנים המועברים לילדים והקלת ההסתגלות במעברים בין מסגרות חינוכיות, שילוב גורמים תומכים/מסייעים (פסיכולוגים, סייעות) והידוק הקשרים עם גורמים השייכים לסביבה הקרובה של האשכול, קרי ההורים והקהילה.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים