סקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארצי

סקר ארצי

אקלים וסביבה פדגוגית

דוח אקלים וסביבה פדגוגית תש"ף

01/2020

בדוח זה מוצגת תמונת המצב הכללית של האקלים הבית ספרי ושל הסביבה הפדגוגית בבתי הספר בישראל בשנת הלימודים תש"ף. הדיווח על נתוני בתי הספר מציג תמונת מצב רחבה ומקיפה של האקלים הבית ספרי ושל הסביבה הפדגוגית המאפיינת את בתי הספר, כפי שהתלמידים תופסים אותם ומדווחים עליהם. הנתונים בדוח מדווחים ברמה כלל-ארצית ובחלוקה לפי מגזר שפה (בתי ספר דוברי עברית ובתי ספר דוברי ערבית).

חשוב לציין כי הנתונים המוצגים בדוח משקפים את תמונת המצב בבתי הספר טרום מגפת הקורונה ומציגים את העשייה הבית ספרית בשגרה. עם זאת אנו מקווים שהמידע המוצג בדוח הנוכחי הגם שמתייחס לתקופה שלפני המגפה יסייע למובילי מערכת החינוך במיקוד העשייה ובתכנון תכנית העבודה בשנת הלימודים תשפ"א.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים